Đề bài: Nghị luận xã hội về tính cần cù Bài làm “Có công mài sắt, có ngày nên kim” tính cần cù là một đức tính cần thiết, quan trọng để làm nên sự thành công