Phân tích bài “Chiếu cầu hiền” của Ngô Thì Nhậm. “Chiếu cầu hiền” chính là một bài chiếu mà vua Quang Trung- Nguyễn Huệ đã giao cho Ngô Thì Nhậm viết với mục đích chiếu để chiêu