Đề bài: Nghị luận xã hội về câu nói “Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất” Bài làm Trong cuộc sống con người chúng ta ai cũng phải có lúc gặp những khó khăn