Đề bài: Phân tích bài “Bên kia sông Đuống” của Hoàng Cầm Bài làm Nhà thơ Hoàng Cầm là một nhà thơ nổi tiếng của nền thi ca nước ta. Ông có nhiều tác phẩm độc đáo