Đề bài: Phân tích đoạn trích “Chí anh hùng” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Bài làm Đoạn trích “Chí anh hùng” nói về nhân vật Từ Hải một hình tượng thể hiện cho sự cao thượng,