Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc Bài làm Tác giả Nguyễn Ái Quốc là một nhà cách mạng, một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Nguyễn Du