Đề bài: Phân tích bài ca dao “Trèo lên cây khế nửa ngày…” Bài làm Trèo lên cây khế nửa ngày, Ai làm chua xót lòng này, khế ơi! Mặt trăng sánh với mặt trời. Sao Hôm