Đề bài: Cảm nhận về bức tranh ngày xuân trong đoạn thơ “Cảnh ngày xuân” trích Truyện Kiều của Nguyễn Du Bài làm Nguyễn Du là một đại thi hào, một danh nhân văn hóa thế giới