Đề bài: Nghị luận xã hội về “Ô nhiễm môi trường”  Bài làm Hiện nay khi cuộc sống của con người chúng ta ngày càng phát triển, nền kinh tế ngày càng được nâng cao, những hoạt