Đề bài: Phân tích nhân vật bé Thu trong tác phẩm “Chiếc lược ngà” Bài làm Đề tài tình cảm gia đình là một đề tài vô cùng quan trọng trong kháng chiến của Việt Nam. Nhiều