Đề bài: Giải thích câu nói “Sách là người bạn tốt của con người” Bài làm Sách vốn là khi tri thức bất tận của con người. Nó mở ra cho con người những nguồn kiến thức