Đề bài: Nghị luận câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” Bài làm Trong cuộc sống của con người lao động chính là việc để tạo ra