Đề bài: Nghị luận xã hội về câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng “ Bài làm Ca dao tục ngữ là một kho tàng vô cùng quan trọng của con người Việt Nam ta