Đề bài: Anh chị hãy viết lại lời bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu theo lời của tác giả Bài làm Con sông Bạch Đằng là nơi đánh dấu nhiều chiến thắng hiển hách