Đề bài: Nêu ý kiến về câu tục ngữ “Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” Bài làm Ca dao, tục ngữ nằm trong kho tàng dân gian Việt Nam.