Đề bài: Anh chị có suy nghĩ gì về câu nói “Tháng giêng là tháng ăn chơi”  Bài làm Nước ta là một nước ăn Tết theo lịch mặt trăng, thường ăn tết âm lịch chậm hơn