Đề bài: Phân tích nhân vật A Phủ trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài  Bài làm Tô Hoài là một nhà văn cách mạng tiêu biểu trong nền văn học hiện đại của